За нас

Фирма „Т Е Л А – Иван Ангелчев 1” ЕТ е създадена през 1994 г. с предмет на дейност металообработване, производство на машини и съоръжения.

През 2003г. фирмата е преобразувана в „Т Е Л А – Иван Ангелчев 1” ООД с допълнителна дейност - производство на метални изделия Rahmenheizung - стоманени тръби за отоплителни рамки и Doppelrohrleitungen - двойно-свързани медни тръби. Това производство вече заема 60 процента от дейността на фирмата.

Като фирма с изграден сериозен имидж в производството на метални изделия, повече от 10 години наш клиент е Либхер Хаусгерете – Марица ЕООД, световен лидер в производството на хладилна техника.

Приоритетни за фирма ТЕЛА ООД са непрекъснатото проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, поддържане и организиране на контактите с български и чуждестранни клиенти, с цел разширяване на пазарната реализация, обновяване на машините и съоръженията и прилагане на съвременни материали и технологии в производството на метални изделия. Поддържане на необходимата квалификация, отговорност и удовлетвореност на всеки член на колектива на дружеството. Осигуряване на мотивиращи, безопасни и здравословни работна среда и инфраструктура, способстващи за производство на висококачествени продукти.

ТЕЛА ООД предлага на всички свои клиенти едно високотехнологично производство с възможности за специализирано металообработване, предпоставка за което е изградената производствена база на дружеството - на терен от 4 дк са разположени 3 производствени халета, обособени за съответните изделия и оборудвани със собствени машини и съоръжения. ТЕЛА ООД изпълнява дългосрочна политика на подновяване и постоянно модернизиране на машинния парк.

ТЕЛА ООД разполага с обучен персонал, с обща численост 42 души, който е в състояние да изпълни и реализира и най-сложните проекти и модели. Екипът на фирмата включва висококвалифицирани експерти инженери, които подобряват технологичните средства и методи, създават и следят за изпълнението на предвидените технологии. Фирмата гарантира кратки срокове за реализация на поръчките и прецизна изработка на продуктите. Изграждането на доверие у клиента към предлаганите от дружеството продукти налага повишаване на отговорностите не само към качеството на продуктите и процесите по създаването им, но и към цялостното управлението на организацията.

За да доставя продукти, съответстващи на изискванията на клиентите и действащите нормативни актове, през 2009 „ТЕЛА” ООД е сертифицирана според международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008.

Функционирането и непрекъснатото подобряване на ефективността на Системата за управление на качеството доказва, че организацията е способна да удовлетворява повишаващите се изисквания на клиентите.